Diversiteitsplan voor de HR-dienst

Personeelsbeleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Het diversiteitsactieplan van de Stad Gent moet de diversiteit in het personeelsbestand verhogen, zodat het een betere afspiegeling is van de beroepsactieve bevolking in Gent. Een tweede doelstelling is dat alle medewerkers harmonieus kunnen samenwerken, ongeacht geaardheid, afkomst of beperking.

Wat?

Een transversaal meerjarenplan met diverse acties op het vlak van recrutering, selectie en tewerkstelling.

Wie?

Bestuur en management Stad Gent, Diensthoofd HR Beleidsondersteuning.

Waarom?

Wanneer het personeelsbestand van de stad een spiegel is van de bevolking, leidt dat tot betere dienstverlening en een faire kans op tewerkstelling.

Het huidige diversiteitsactieplan bevat nieuwe acties voor de periode van 2017 tot en met 2020 en een aantal acties die Groep Gent op (middel)lange termijn ziet.

Deze acties kunnen worden verwezenlijkt met het bestaande budget van de betrokken diensten. Op het niveau van rekrutering, selectering en opleiding zijn er concrete acties gemaakt. Deze acties kunnen gaan van outreachend werken en naar wijken trekken, tot het organiseren van vormingen rond helder taalgebruik voor selectiepsychologen.
Het middenveld actief benaderen om de doelgroepen beter te bereiken, functiebenamingen genderneutraal maken, stages aanbieden voor mensen uit kansengroepen, redelijke aanpassingen in de selectieprocedure en sensibiliseringsacties zijn eveneens enkele voorbeelden van concrete acties om diversiteit te verhogen.

Concreet streeft men naar een personeelsbestand dat een reële afspiegeling vormt van de Gentse bevolking en wil men dat ongeveer 30% van de nieuw aangeworven medewerkers een buitenlandse herkomst heeft tegen 2019.

Het is een grote uitdaging om genoeg draagvlak te creëren bij het bestuur, management en leidinggevenden, maar ook alle medewerkers van de Stad Gent en het OCMW. Het is van belang om te onderstrepen dat inclusie stimuleren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Personeelsbeleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Gemeentelijk personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit

Steden en gemeentes zijn zelf ook werkgevers en kunnen zo het goede voorbeeld geven. Een slim personeelsbeleid bevordert gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?