Maak gemeentelijke voorzieningen toegankelijk voor iedereen

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle aanbevelingen

Gemeenten moeten hun diensten aan al hun inwoners aanbieden. Ze moeten dan ook specifiek toezien op de toegankelijkheid van hun infrastructuur (gebouwen, openbare ruimten en wegen).

Toegankelijkheid is een absolute vereiste voor de participatie van personen met een handicap. Het VN-comité inzake de Rechten van Personen met een Handicap heeft België overigens uitdrukkelijk gevraagd om de toegang tot de bebouwde omgeving voor iedereen op korte, middellange en lange termijn te verbeteren. Om dit te verwezenlijken is een lokaal actieplan nodig waar alle burgers baat bij hebben.

  • Houd rekening met toegang en Universal Design ('universeel ontwerp') bij alle overheidsopdrachten die zijn bedoeld voor gebruik door natuurlijke personen, hetzij door het grote publiek, hetzij door het personeel van de gemeente, in overeenstemming met artikel 53 van de wet inzake overheidsopdrachten. Gemeenten kunnen hiervoor een beroep doen op de diensten van (interne of externe) toegankelijkheidsadviseurs en/of van een organisatie gespecialiseerd in toegankelijkheid.
  • Voer een volledige toegankelijkheidsaudit uit van publieke voorzieningen (parken, bibliotheken, sportcentra of culturele centra, gemeenteloketten, scholen enz.) voor alle categorieën van personen met een handicap. Die audit moet de gemeenten helpen om de geleidelijke verbetering van de toegankelijkheid te plannen en te begroten. Hij moet het ook mogelijk maken om de burger met een handicap informatie te bezorgen over het toegankelijkheidsniveau van de verschillende gemeentelijke voorzieningen.
  • Maak het gemeentepersoneel en mandatarissen bewust van de thema's handicap en toegankelijkheid. Duid een personeelslid aan als toegankelijkheidsadviseur/aanspreekpunt voor toegankelijkheid en leid hem of haar op.
  • Betrek burgers met een handicap meer bij beleidsbeslissingen en raadpleeg hen regelmatig via bijvoorbeeld een gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap. Unia heeft vastgesteld dat gemeenten die personen met een handicap regelmatig raadplegen, beter rekening houden met toegankelijkheid.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?