Begeleiding bij bouw van een nieuwe gebedsplaats

Welzijn & samenleving: Bekijk alle aanbevelingen

Gemeenten krijgen soms aanvragen voor nieuwe gebedsplaatsen op hun grondgebied. Godsdienstvrijheid is een fundamenteel recht dat door verschillende internationale mensenrechtenverdragen wordt erkend en dat in onze Grondwet is vastgelegd. Toch kunnen er spanningen ontstaan tussen de projectontwikkelaars, de vertegenwoordigers van de betrokken geloofsgemeenschappen en de andere burgers uit de gemeente.

Om een inclusieve samenleving te verwezenlijken, waar plaats is voor iedereen, moeten gemeenten zich vragen stellen over de structurele mechanismen die de samenleving organiseren. Concrete overleginstrumenten en instrumenten om de besluitvorming te ondersteunen kunnen hen helpen om met dergelijke situaties om te gaan en te voorkomen dat de polarisatie en de spanningen die dergelijke projecten op lokaal niveau teweegbrengen, escaleren.

Onze aanbevelingen:

  • Werk aan vooroordelen en aan het samenleven om in te spelen op de negatieve gevolgen van polarisaties door bijvoorbeeld een platform op te richten dat alle groepen in de gemeente vertegenwoordigt. De plaatselijke overheden kunnen daarin hun rol van neutrale instantie spelen. Unia raadt gemeentelijke actoren ook aan om hierbij lokale verenigingen te betrekken die op dit vlak actief zijn.
  • Stel je waakzaam op en veroordeel ten stelligste haatspraak en racistische of islamofobe uitlatingen van gemeenteambtenaren of van burgers. Unia raadt aan om een interne bewustmakingsprocedure uit te werken voor gemeenteambtenaren en om een medewerker als referentiepersoon aan te duiden. Wat de bevolking betreft, moet de gemeente erop toezien dat dergelijke uitspraken en misstanden in het openbare domein niet worden geduld.
  • Begeleid en informeer de projectontwikkelaars van bij de start van hun project.  Gemeenten moeten projectontwikkelaars voor het indienen van hun vergunningsaanvraag informeren over eventuele spanningen die samenhangen met de gewenste vestigingsplek en over de obstakels waarmee het project kan worden geconfronteerd.
  • Help de projectmanagers met hun lokale communicatie. Die is essentieel voor het slagen van het project en kan bijvoorbeeld gepaard gaan met het maken van een vademecum met de verschillende stappen en de manier waarop alle betrokken actoren bij elk van die stappen worden betrokken. De gemeente moet zorgen voor een platform waarop iedereen met wederzijds respect zijn mening kan uiten.
  • Treed op als tussenpersoon en facilitator tussen de verschillende groepen. Als vertegenwoordiger van alle burgers moet de gemeente neutraal blijven. Dit betekent echter niet dat ze onverschillig tegenover het levensbeschouwelijke gebeuren moet staan. Ze kan spanningen vermijden door zich als tussenpersoon te profileren en de projectontwikkelaars duidelijk te maken welke eventuele bezwaren buurtbewoners hebben, welke beperking de gekozen locatie of het gekozen gebouw inhouden en door de buurtbewoners duidelijk te maken wat de projectontwikkelaars precies van plan zijn.
  • Doe een beroep op experts (academici, architecten, verenigingen, juristen enz.) om de besluitvorming te begeleiden.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?